slider

Αντικείμενο της Πράξης είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1277 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα τομέα οικονομίας) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων.

sek katartisi

Το Πρόγραμμα

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με Δικαιούχο Φορέα τoν ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ και αφορούν τα παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα

 1. Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής & Διαχείρισης Προϊόντων Κρέατος (80 ωρών) με τη μέθοδο E– learning (Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση).
 2. Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής & Διαχείρισης Γαλακτοκομικών Προϊόντων (80 ωρών) με τη μέθοδο E– learning (Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση).
 3. Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας & Πωλήσεων (80 ωρών) με τη μέθοδο E– learning (Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση).

Ολοκλήρωση αιτήσεων : 21/08/2022

Ολοκλήρωση μαθημάτων και εξετάσεων : κάθε τμήμα κατάρτισης ολοκληρώνεται σε διάστημα 8-10 εβδομάδων από την έναρξη του.

Ενημερωτικό Έντυπο

Προϋποθέσεις συμμετοχής / Κριτήρια

Η Πράξη απευθύνεται σε 1277 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, από 18 ετών έως 64 ετών. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr)).

Αναλυτικότερα οι υποψήφιοι δύνανται να απασχολούνται:

 • με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
 • με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
 • με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
 • με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
 • με εκ περιτροπής απασχόληση ή
 • αμειβόμενοι με εργόσημο
 1. Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι:
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια:

 1. Οι συναφείς σπουδές με ένα (1) τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.
 2. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης / επιμόρφωσης την τελευταία τριετία
 3. Οι γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
 4. Οι γνώσεις Η/Υ
 5. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη θέση και γενικά
 6. Οι επαγγελματικές δεξιότητες συναφείς με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που αποκτήθηκαν από την εμπειρία πάνω στην εργασία.
 7. Οι συναφείς γνώσεις με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
 8. Τα κίνητρα και η ωριμότητα συμμετοχής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων
 • Βελτίωση της προσαρμοστικότητας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.
 • Πιστοποίηση και κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων.

Υποβολή Αιτήσεων

https://01.e-sek.gr/p/m/el-GR

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στην Πράξη θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημέρα που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης).

Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης, οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν οριστικά ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κατάρτισης, θα αναρτήσουν κατάλληλο αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενοι την συγκεκριμένη ημερομηνία στο ηλεκτρονικό σύστημα,  πέραν της αρχικής επισύναψής του και κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Κάντε την έξυπνη κίνηση – Ελάτε στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Αθήνα - Ναύπλιο - Αγρίνιο - Σπάρτη - Χανιά - Κρανίδι

Γιατί

 • Ενημερώνει έγκαιρα, υπεύθυνα και αξιόπιστα για τις διαδικασίες Απόκτησης Voucher
 • Συμβουλεύει, υποστηρίζει και διευκολύνει τους ανέργους στις επαγγελματικές τους επιλογές
 • Διαθέτει έμπειρο Επιστημονικό Προσωπικό, Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και σύγχρονα Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Εφαρμόζει Πρότυπες Μεθόδους & Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Προσφέρει Υψηλής Ποιότητας Επαγγελματική Κατάρτιση

Κερδίστε το μέλλον στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, με αξιοσημείωτο έργο και σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ είναι ένα αναγνωρισμένο και καταξιωμένο στο χώρο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με πολυετή πείρα και την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ, αναγνωρίζοντας ότι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελούν πλέον αναγκαίο επαγγελματικό εφόδιο για την ένταξη στην αγορά εργασίας, σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία ολοκληρωμένα Προγράμματα Κατάρτισης, ενώ λειτουργεί και ως Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης.

 • Ενημερώνει έγκαιρα, υπεύθυνα και αξιόπιστα για τις διαδικασίες Απόκτησης Voucher
 • Συμβουλεύει, υποστηρίζει και διευκολύνει τους ανέργους στις επαγγελματικές τους επιλογές
 • Διαθέτει έμπειρο Επιστημονικό Προσωπικό, Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και σύγχρονα Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Εφαρμόζει Πρότυπες Μεθόδους & Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Προσφέρει Υψηλής Ποιότητας Επαγγελματική Κατάρτιση